Table Of ContentsHome Page

Biological control - general

Quantitative evaluation of the biotic mortality factors affecting diamondback moth in south-east Queensland, Australia
Author: Michael J Furlong1, Shi Zuhua2, Guo Shijian3, Liu Yinquan2, Liu Shu Sheng2 and Myron Zalucki1

Top Of Page